W celu poprawienia jakości usług oraz poprawnego korzystania strony nasz sklep internetowy używa plików cookies. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

30 dni na zwrot towaru

Regulamin promocji
„30 dni na zwrot Towaru”

§ 1 Organizator Promocji

1. Promocja „30 dni na zwrot Towaru”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez F.U.H. Barbara Pękacka, ul. Zawadzkiego 19, 05-660 Warka NIP: 797-127-17-80, REGON: 141207074, zwaną dalej Organizatorem lub Sprzedającym.
2. Promocja dotyczy towarów nabytych od Organizatora wyłącznie w ramach sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ObagStore.pl (www.obagstore.pl), dalej ObagStore.
3. Promocja jest skierowana do wszystkich Kupujących, mających status Konsumenta, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu towaru w ObagStore, dalej Uczestnik Promocji.

§ 2 Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ 3 Czas trwania Promocji

1. Do Promocji można przystąpić w okresie od 01.12.2019 roku do 26.12.2019 roku.
2. Dzień 26.12.2019 roku i jest to ostatni dzień, w którym Uczestnik Promocji może dokonać zakupu z możliwością dokonania zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty wydania mu towaru.

§ 4 Warunki Promocji

1. W czasie trwania Promocji termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik Promocji może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.obagstore.pl/docs/WZOR_FORMULARZA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Uczestnikowi Promocji na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Uczestnik Promocji ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Uczestnik Promocji odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Uczestnik Promocji nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
8. Uczestnik Promocji ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Uczestnika Promocji zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Uczestnik Promocji wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Uczestnikowi Promocji dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik Promocji, chyba że Uczestnik Promocji wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Uczestnika Promocji do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Uczestnika Promocji dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Uczestnikowi Promocji zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Promocji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego ObagStore.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, należy składać z dopiskiem: Promocja „30 dni na zwrot Towaru”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „30 dni na zwrot Towaru”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ObagStore.pl.

1