Regulamin Click & Collect

Regulamin Usługi
„Click & Collect”

 

§ 1 Organizator Usługi

 1. Usługa „Click & Collect”, zwana dalej Usługą, organizowana jest przez F.U.H. Barbara Pękacka, ul. Zawadzkiego 19, 05-660 Warka NIP: 797-127-17-80, REGON: 141207074, zwaną dalej Organizatorem lub Sprzedającym.

 2. Usługa dotyczy towarów nabytych od Organizatora w ramach sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ObagStore.pl (www.obagstore.pl), dalej ObagStore.

 3. Usługa jest skierowana do wszystkich Kupujących, którzy w czasie trwania Usługi dokonają zakupu towaru w ObagStore, dalej Uczestnik Usługi.


§ 2 Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Usługi.

 2. Uczestnikowi Usługi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Usługą.


§ 3 Warunki Usługi

 1. W czasie trwania Usługi Uczestnik Usługi ma możliwość dokonania odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Obag.

 2. W przypadku złożenia zamówienia w opcji „Click & collect” Klient nie ponosi żadnych kosztów dostarczenia zamówionego towaru do sklepu stacjonarnego Obag wybranego przez Klienta w zamówieniu.

 3. Klient zostanie powiadomiony o gotowości zamówionego towaru do odbioru we wskazanym w zamówieniu sklepie stacjonarnym Obag za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości tekstowej SMS wskazanych podczas składania zamówienia.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Usługi, Uczestnik Usługi może składać na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego ObagStore.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, należy składać z dopiskiem: Usługa  „Click & Collect”.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Usługi pod nazwą „Click & Collect”.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ObagStore.pl.