© 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gwarancja zostaje udzielona na Produkty marki Obag Collection (dalej zwany jako „Produkt”)
 2. Gwarancji na Produkt udziela: Barbara Pękacka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. BARBARA PĘKACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów,, NIP 7971271780, REGON 141207074 (dalej zwana jako „Gwarant”)
 3. Dane do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji:
  F.U.H. BARBARA PĘKACKA
  Radzanów 54A, 26-807 Radzanów
  bok@obagstore.pl

II. WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 24 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:
  • a. pisemnie na adres: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów
  • b. mailowo na adres: bok@obagstore.pl
  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację Produktu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu i opisu reklamacji.
 4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć na koszt Gwaranta reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres:
  F.U.H. BARBARA PĘKACKA
  Radzanów 54A, 26-807 Radzanów
  lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.
 5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku jeżeli usunięcie wad Produktu jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje - według wyboru Gwaranta – dostarczenie Produktu wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt na kartę podarunkową, którą uprawniony z gwarancji może wykorzystać na stronie sklepu internetowego www.obagstore.pl . Wydana uprawnionemu z gwarancji karta podarunkowa traci ważność w momencie jej wykorzystania bądź po upływie 6 miesięcy od wydania karty podarunkowej uprawnionemu z gwarancji.
 6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia reklamowanego Produktu. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.
 7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji względem podmiotu, do którego odnosi się niniejszy punkt.
 11. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje w szczególności: uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji czy zużycia, uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, rys, przetarć, odbarwień, uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur oraz promieni słonecznych i czynników chemicznych), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem oraz przechowywaniem, deformacji Produktu, niezgodnym z instrukcją montażu oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną instrukcją montażu lub wynikłych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez uprawnionego z gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za nieznaczne różnice pomiędzy kolorem Produktów przedstawionych na zdjęciach dostępnych na stronie sklepu internetowego, a rzeczywistym kolorem Produktów oraz za lekko zaostrzone krawędzie i pozostawione formy Produktów powstałe w produkcji.

 

Regulamin gwarancji, dla zakupów które zostały dokonane przed 31/12/2022