© 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH O BAG STORE

§1 Postanowienia Wstępne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Wydawca - F.U.H. Barbara Pękacka z siedzibą w Radzanowie, przy ul. Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, NIP: 707-127-17-80, REGON: 141207074

b. Karta O bag Gift Card - Karta Podarunkowa O bag Gift Card

c. Regulamin - Niniejszy Regulamin Kart O bag Gift Card

d. Posiadacz Karty – Osoba posiadająca Kartę O bag Gift Card

e. Produkty – oferowane w sklepie internetowym Obag.store pod adresem https://www.obagstore.pl

f. Nabywca – osoba, która za pośrednictwem sklepu internetowego Obag.store pod adresem https:// www.obagstore.pl dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową O bag Gift Card.

2. Wydawanie i akceptowanie Kart Podarunkowych O bag Gift Card odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem https://www.obag.pl

§2 Postanowienia Ogólne

1. Karta O bag Gift Card zachowuje ważność przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od momentu aktywacji Karty O bag Gift Card.

2. Karta O bag Gift Card nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna.

3. Z Kartą O bag Gift Card, która nie została aktywowana, nie wiążą się żadne uprawnienia Posiadacza Karty.

4. Okres ważności Karty O bag Gift Card nie może zostać przedłużony.

5. Każda Karta O bag Gift Card posiada swój unikalny numer identyfikacyjny.

6. Karta O bag Gift Card jest Kartą na okaziciela. Wydawca nie jest zobowiązany do badania prawidłowości nabycia posiadania Karty O bag Gift Card przez osobę posługującą się Kartą.

7. Realizacja Karty O bag Gift Card przez Posiadacza Karty będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz Karty wejdzie w posiadanie Karty O bag Gift Card w sposób nieuprawniony.

8. Karta O bag Gift Card nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9. Karta O bag Gift Kart może być realizowana wyłącznie po aktywacji w sklepie internetowym Obag. store pod adresem https://www.obagstore.pl.

10. Posiadaczem Karty O bag Gift Card może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Karta O bag Gift Card może być wykorzystana wyłącznie jednokrotnie, także w przypadku, gdy uprawnienia związane z Kartą O bag Gift Card nie zostaną wykorzystane w całości. Za jednokrotne wykorzystanie rozumie się także nabycie większej ilości produktów z użyciem Kart O bag Gift Card, jeśli następuje w tym samym czasie i miejscu.

12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karty O bag Gift Card po jej nabyciu przez Posiadacza Karty.

13. Zniszczona Karta O bag Gift Card nie podlega wymianie. Wydawca może odmówić przyjęcia uszkodzonej Karty O bag Gift Card.

14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności, daty ważności lub innych istotnych cech Karty O bag Gift Card Wydawca może tymczasowo odmówić jej uwzględnienia i zatrzymać Kartę O bag Gift Card za pokwitowaniem wydanym Posiadaczowi Karty.

15. Nabycie Karty O bag Gift Card w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania Karty O bag Gift Card w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, jak też ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść Karty O bag Gift Card powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi unieważnionej Karty nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty O bag Gift Card w wypadku:

a. Upływu terminu ważności Karty O bag Gift Card

b. Braku technicznej możliwości realizacji Karty O bag Gift Card, w szczególności:

b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy

b2) uszkodzenia Karty O bag Gift Card w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej O bag Gift Card

17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty O bag Gift Card wynikające z okoliczności z utraty połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

18. Wydanie KARTY PODARUNKOWEJ nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Klient otrzymuje dokument potwierdzający zakup (nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT) wskazujący kwotę i charakterystykę karty.

§3 Karta Podarunkowa O bag Gift Card

1. Karty Podarunkowe O bag Gift Card dostępne są w nominałach 100 PLN, 300 PLN, 500 PLN, 1000 PLN. Wydawca może wprowadzić Karty Podarunkowe Obag o innych nominałach, bez zmiany Regulaminu.

2. Wydawca umożliwia nabycie Kart O bag Gift Card na stronie internetowej sklepu internetowego Obag.store pod adresem https:// www.obagstore.pl w sposób określony w § 1 pkt 1 lit. g niniejszego Regulaminu, stosownie do ich dostępności. Wydawca może dystrybuować Karty O bag Gift Card także w inny sposób, w szczególności w związku z prowadzonymi przez siebie akcjami promocyjnymi.

3. Karty O bag Gift Card są uznawanym przez Wydawcę wewnętrznym środkiem płatniczym pozwalającym na wykonanie przez Posiadacza Karty w całości lub w części zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku zawartej z Wydawcą umowy sprzedaży produktu oferowanego w sklepie internetowym Obag.store pod adresem https:// www.obagstore.pl.

4. Posiadacz Karty O bag Gift Card może posłużyć się nią dokonując zakupów na stronie sklepu internetowego Obag.store pod adresem https://www.obagstore.pl, w których to Karta O bag Gift Card będzie traktowana jako środek płatniczy o wartości równej wartości nominalnej Karty.

5. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość nominalną Karty O bag Gift Card Posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty różnicy w sposób przyjęty przez Wydawcę.

6. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość nominalna Karty O bag Gift Card, Wydawca nie wydaje reszty, a Posiadacz Karty O bag Gift Card nie jest uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości Karty O bag Gift Card w jakiejkolwiek postaci.

7. Posiadacz Karty może jednocześnie posłużyć się kilkoma Kartami Podarunkowymi O bag Gift Card, których wartość nominalna w takim przypadku zostanie zsumowana. W powyższym przypadku odpowiednie zastosowanie mają ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

8. Karta O bag Gift Card nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

9. Karty Podarunkowe O bag Gift Card zakupione na stronie internetowej sklepu Obag.store pod adresem www.obagstore.pl podlegają wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego Obag.store https:// www.obagstore.pl zakładka Zwroty i Reklamacje.

§4 Postanowienia Końcowe

1. Posiadacz Karty O bag Gift Card może zgłosić Wydawcy reklamację dotyczącą Karty O bag Gift Card.

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi O bag Gift Card będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej.

3. Reklamacje należy zgłaszać na adres Wydawcy podany na wstępie Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Posiadacza Karty, opis reklamacji oraz uzasadnienie.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Nabycie Karty O bag Gift Card oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

7. Karta Podarunkowa O bag Gift Card nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

8. Wydawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej, o której mowa w §1 pkt 3 Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia , chyba że Wydawca wskazał inny, późniejszy termin.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.