© 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 O bag. Wszelkie prawa zastrzeżone.

REGULAMIN PROMOCJI "WALENTYNKI 2024 "


 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Organizatorem Promocji jest Barbara Pękacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. BARBARA PĘKACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów i adres do doręczeń: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, NIP 7971271780, REGON 141207074, adres poczty elektronicznej: bok@obagstore.pl.
   2. Niniejsza Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
   3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu „Dane osobowe”. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
   4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://www.obagstore.pl/.
 • DEFINICJE:
  1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
   1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Promocji, w tym zawieranie Umów Sprzedaży nie jest związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca w tym wypadku konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. NAGRODA – dowolna zawieszka typu "pon pon" o wartości 109,00 zł brutto.
   4. ORGANIZATOR, USŁUGODAWCA - Barbara Pękacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. BARBARA PĘKACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów i adres do doręczeń: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, NIP 7971271780, REGON 141207074, adres poczty elektronicznej: bok@obagstore.pl.
   5. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w sklepie stacjonarnym Organizatora w ramach umowy sprzedaży.
   6. PROMOCJA – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji
   8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://www.obagstore.pl/, w którym organizowana jest Promocja.
   9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Organizatorem oraz Klientem w ramach Sklepu Internetowego prowadzonego przez Organizatora Promocji. 
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
   1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
   2. Promocja obowiązuje w dniach od 22 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. 
   3. W ramach Promocji, Klient ma możliwość zakupu jednej zawieszki do torby za symboliczną kwotę 1 zł brutto, do wyboru z dostępnych wzorów w koszyku zakupowym na etapie finalizacji zakupu.

  1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie Umowy Sprzedaży,  na kwotę co najmniej 400 zł brutto, w terminie wskazanym w pkt 3.2.
  1. Nagroda zostanie przyznana na etapie finalizowania zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. 
  2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do jej otrzymania na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie. 
  3. Skorzystanie z Promocji jest możliwe jednorazowo w ramach jednej Umowy Sprzedaży. 
  4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym.
  • WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI
    1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w promocji m.in. poprzez kontakt pod adresem: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@obagstore.pl.
    2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do Nagrody i obowiązkiem jej zwrotu wraz z zakupionymi Produktami. 
  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
    1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład pisemnie pod adresem: Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, w lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@obagstore.pl.
    2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  • DANE OSOBOWE
    1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 
    2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
    3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
    4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
    5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie: 
     1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
     2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
     1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
     2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
     3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
     4. dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
     1. podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
     2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)
     1. realizacja Promocji;
     2. marketing bezpośredni
     3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
    6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
     1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. 
     2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
    7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
    8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
    10. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.