• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „tO JA decyduję”, zwanego dalej „Konkursem” jest Barbara Pękacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H. Barbara Pękacka z siedzibą w miejscowości Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, NIP: 797-127-17-80, REGON: 141207074, zwana dalej „Organizator”. Fundatorem nagrody jest Organizator. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego na publicznym koncie społecznościowym @obagpolska na portalu Instagram i reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18 lat), mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej. Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, członków władz i przedstawicieli Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najbliższych członków ich rodzin tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Udział jest bezpłatny. Konkurs trwa od 29.04.2023 do 02.04.2023 do godziny 23:59.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem konta społecznościowego Instagram

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. a) Posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. b) Przygotowanie i opublikowanie odpowiedzi konkursowej pod postem konkursowym na profilu O bag Polska zgodnym z zadaniem konkursowym

  c) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

 1. a) Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,
 2. b) Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
 3. c) Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,
 4. d) Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,
 5. e) Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu. Uczestnik publikując pracę w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 3 NAGRODY
 1. W ramach Konkursu, nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zdaniem Komisji Konkursowej Prac konkursowych, za wykonanie których Komisja Konkursowa przyzna 3 Nagrody. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej są najlepsze pod względem:
 2. a) Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość Pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką musiał wykonać Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej,
 3. b) Zgodność Pracy konkursowej z tematyka Konkursu – Praca konkursowa musi odpowiadać na pytanie konkursowe.
 4. c) Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne Pracy konkursowej.

Nagrody w konkursie to:

3 torebki O bag o maksymalnej wartości 600 zł. każda oraz 3 zegarki O clock.


§ 4 PUBLIKACJA WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 05.04.2023 do godziny 23:59 W komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzca w ciągu 7 dni od powiadomienia zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem - w wiadomości prywatnej poprzez portal Instagram.
Fundatorem nagród jest Barbara Pękacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H. Barbara Pękacka z siedzibą w miejscowości Radzanów 54A, 26-807 Radzanów, NIP: 797-127-17-80, REGON: 141207074.

 • 5 NADZÓR NAD KONKURSEM

Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy: Zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, jak również gdy Zdjęcie Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym, Zdjęcie Konkursowe narusza prawa osób trzecich, Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób nieuczciwy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. W przypadku uzasadnionego wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w § 9 Regulaminu (postępowanie reklamacyjne). Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.

 • 6 PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowajest jego dziełem do którego posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich. Zamieszczając Pracę konkursową zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z Pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

 1. a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych i innych nośnikach pamięci,
 2. b) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
 3. c) wprowadzenie do pamięci komputera,
 4. d) wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,
 5. e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
 6. f) wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,
 7. g) rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,
 • 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie listu na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.1 Regulaminu. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie.

 • 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu do 14 dni od przewidzianej w Regulaminie daty wydania nagród za dany miesiąc, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby możliwy był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania reklamacyjnego. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to nadanie listu lub wysłanie wiadomości email (na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja) zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora w zakładce blog oraz w siedzibie Organizatora. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 471). Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.