§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacyjne rozdanie O bag & Lou”.
2. Organizatorem konkursu jest:
F.U.H. Barbara Pękacka
z siedzibą w miejscowości Radzanów 54A, 26-807 Radzanów,
NIP: 797-127-17-80,
REGON: 141207074
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook O bag Polska pod nazwą „@ObagPolska” w dniach od 15.06.2022 od godz. 20:30 do 19.06.2022 (do godziny 23:59).

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
b) nie jest pracownikiem O bag lub LOU: (LOU WOMENS FASHION S.C. JOANNA JOKIEL, ANNA ŚWITAŁA ul. Usługowa 5 64-100 Leszno NIP: 6972311618 REGON: 302689485 REGON: 141207074)
c) nie jest członkiem rodziny pracownika O bag lub LOU
d) posiada zarejestrowany profil w serwisie Facebook
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie fundowaną przez O bag Polska jest torebka O bag mini dostępna na stronie sklepu https:// www.obagstore.pl/. Nagrodą w konkursie fundowaną przez LOU jest dowolny produkt dostępny w sklepie https://lou.pl. Zdobywcą nagród w Konkursie jestj edna osoba.
2. Zdobywcą nagródz pkt.2, będzie osoba wybrana przez O bag Polska ,która wczasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook O bag Polska napisze w komentarzu emotikony, które nawiązują do ulubionego koloru tej osoby.
3. Zdobywca otrzymana grodę opisaną w §3 pkt1.
4. Zwycięzca nagród zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu na profilu Facebook @ObagPolska.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca
powinien odpowiedzieć w wiadomości prywtanej w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagródzwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik O bag Poslka oraz LOU.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook (Facebook Ireland Limited) z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez O bag Polska.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook Ireland Ltd.), ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania pod postem konkursowym na profilu Facebook LOU.